"ترویج فرهنگ نماز به عنوان نماد اخلاقمداری مانع تخریب محیط زیست می شود" معاون رئیس جمهوری و ...
... که می‏تواند از ... شامل می‌شود، تخریب محیط زیست ... از محیط زیست به‌صورت فرهنگ ...
... بلکه از تخریب گسترده محیط ... به محیط زیست تعیین می‌شود. ... می تواند به ...
آهنگ شدید رشد اقتصادی در برخی کشورها تخریب محیط زیست و از ... محیط زیست ، فرهنگ ... می‌تواند از ...
Feb 15, 2015 · ... می‌تواند یکی‌ از ... تخریب‌ محیط‌ زیست‌ به ... تر و از عدالت‌ دورتر می‌شود ...
... و باعث تخریب محیط زیست می شوند ... که می تواند از کشتار ... و تناسب محیط زیست شود ...
... سبز می شود، عابر پیاده فرهنگ ... در محیط زیست یافت می‌شود. ... دارد و می تواند از ...