تروج فرهنگ نماز می تواند مانعی از تخریب محیط زیست ... عمر را چگونه می‌شود صرف فرهنگ ...
تروج فرهنگ نماز می تواند مانعی از تخریب محیط زیست ... عمر را چگونه می‌شود صرف فرهنگ ...
... می تواند به عنوان مانعی ... فرهنگ نماز به عنوان نماد اخلاقمداری مانع تخریب محیط زیست می شود ...
... پیش از خطبه های نماز ... می شود که نمی تواند ... که از تخریب محیط زیست بحث می ...
... پیش از خطبه های نماز ... می شود که نمی تواند ... که از تخریب محیط زیست بحث می ...