خبرنامه دانشجویان ایران: دانشگاه ملایر در سال 93 اقدام به برگزاری دروس زیر در ترم تابستانی ...
به استحضار می رساند با یاری خداوند متعال دانشگاه ملایر برای تابستان 92 اقدام به برگزاری ترم ...
(دانشجویان شبانه شاهد و ایثارگر معاف از شهریه ترم تابستان هستند و ... دانشگاه ملایر ...