به انگیزه سالگرد 9 فروردین 1340، روز شوم تاریخ ایران روز تجزیه بحرین - اسنادی از یگانگی بحرین ...
خبرگزاری تسنیم : سرزمین بحرین که در تقسیمات کشوری ایران به عنوان چهاردهمین استان ایران ...
بحرین به طور غیر رسمی در دوران قاجار تحت اشغال انگلستان قرار گرفت اما با سقوط قاجار توسط ...
چون نمایندگان مخالف تجزیه بحرین، و نیز بسیاری از مردم دست از انتقاد برنداشتند، سرانجام ...
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تجزیه کشورهای منطقه از جمله عراق ...