دکوراسیون باشکوه كاخ باكينگهام لندن كاخ باكينگهام در لندن واقع شده و اقامتگاه اصلي خانواده ...
English_Word Farsi_Word; b & s gauge: الکترونيک : اندازه براون - شارپ سيم : b - y signal b - y: الکترونيک : پيام ...
زبان هندو ایرانی. نویسنده : نیکولاس وید، روزنامه : ایندین اکسپرس، تاریخ: 17 اسفند1393