مصاحبه تاریخ شفاهی و ضرورت‌های آن - 17 کاربردهای زبان بدن(1) در یادداشتِ گذشته گفته شد که ...
مصاحبه تاریخ شفاهی و ضرورت‌های آن - 17 کاربردهای زبان بدن(1) در یادداشتِ گذشته گفته شد که ...
در ثبت تاریخ شفاهی، کارهای خوبی صورت گرفته است، اما این خاطرات از بالا به پایین روایت شده ...
با توجه به نیاز روز افزون محققان و پژوهشگران عرصه تاریخ به تجربیات در حوزه تاریخ شفاهی ...
The Harvard College Library is currently expanding the online availability of IOHP interview transcripts and audio files. Enter New Harvard College Library IOHP website .
مصاحبه تاریخ شفاهی و ضرورت‌های آن - 17 کاربردهای زبان بدن(1) در یادداشتِ گذشته گفته شد که ...
تاریخ شفاهی و تصویری ایران (دوره پهلوی دوم) برنامهٔ تاریخی شفاهی ایران، مجموعه‌ای از ده ...
The Iranian Oral History Project (IOHP) is a unique resource for the study of modern Iranian history. The collection consists of the personal accounts of 134 ...