چند عامل مشخص که بر پيشرفت تحصيلي کودک تاثير ... بايد با تشويق ... در پيشرفت تحصيلي
تنبيه بدني و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي . ... در سال 1969 در مورد تأثير ... تشويق و تنبيه در پيشرفت ...