زونا بیماری ... تاول‌ها معمولا روی‌ یك‌ نوار پهن‌ پوست ... چنانچه مقدار بالای ویتامین ث و ب ...
زونا (به انگلیسی ... این تاول‌ها بیشتر در پوست سینه و پشت بروز می‌کند و همانند آبله‌مرغان ...
بعد از گزش عقرب و مار ... تفاوت بیماری آبله مرغان با زونا ... امروز می خواهیم در این پوست در ...