من نمی دانم خانه کجاست. بله بله می دانم. خانه سبز است و یک پست هدف در دوسمت آن قرار دارد. این ...
خانواده. ادوارد آلن بکهام، پدر و ساندرا جورجینا مادر دیوید بکهام هستند. دیوید بکهام خود را ...
من نمی دانم خانه کجاست. بله بله می دانم. خانه سبز است و یک پست هدف در دوسمت آن قرار دارد. این ...
۱۹۹۳: شرینگهام; ۱۹۹۴: کول; ۱۹۹۵: شیرر; ۱۹۹۶: شیرر; ۱۹۹۷: شیرر; ۱۹۹۸: ساتن/دابلین/اوون; ۱۹۹۹ ...
خانواده. ادوارد آلن بکهام، پدر و ساندرا جورجینا مادر دیوید بکهام هستند. دیوید بکهام خود را ...