بینی های مدل طبیعی غضروفی. برای بزرگ نمایی و دیدن عکس های زیر در ابعاد واقعی روی عکس مورد ...
تاریخچه و سیر تحولی مردم عهد باستان برای ایجاد بیهوشی از عوامل مخدر از منابع مختلف گیاهی ...
این روش در تمام زایمان های طبیعی بدون درد مثل ... متخصص بیهوشی ابتدا به وسیله یک ...
Video embedded · زیرا در گذشته ای نه چندان دور از داروهای بیهوشی با ضریب خطر ... تا حدودی طبیعی است و البته ...
بیهوشی عمومی یا ... - در سزارین چه با بیهوشی عمومی و چه با بیحسی موضعی و حتی در زایمان طبیعی ...
زایمان طبیعی بدون درد (با بی حسی) - سلام. اینجا مطالب مربوط به زایمان طبیعی جمع آوری می کنم که ...
برای سزارین بیهوشی ... ‌طور کلی می‌توان از هر دو روش بیهوشی چه در سزارین و چه در زایمان طبیعی ...
فارماکولوژی. n2o یکی از ضعیف ترین گازهای بیهوشی است که mac آن در فشار 1 اتمسفر ( سطح دریا) برابر ...
زایمان طبیعی و ... درصد زیادی از روند زایمان را بدون احساس درد سپری می کند و متخصص بیهوشی ...