این جانوران علف هایی را که به هنگام ... بیماری ها; بدن ... و می جوندوبه این حیوانات نشخوار کننده ...
بیماری های عفونی نابسامانی ... این جانوران به طور ... اندامه های ایجاد کننده بیماری ممکن است ...
زندگی شتر ، حیوان نشخوار کننده. جانوران 2 ... زیرا در هنگام بیماری نیزبدون هیچگونه ...
Apr 10, 2012 · عناصـر معــدنی عناصر معدنی 5-2 درصد وزن بدن جانوران ... بیماری‌های عفونی ... نشخوار کننده ...
تب برفکی یک بیماری عفونی و دارای واگیری بالا در دامها می باشد.این بیماری ، نشخوار ... کننده می ...