بیمارستان ایرانشهر این شعار را محور كار خویش قرار داده و تا امروز بر اجرای آن وفادار مانده ...
ش های بستری: ccu-icuجراحي- جراحي قلب-اطفال-ارتوپدي-ارولوژي- زنان -جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب ...
راهنمای اماکن زمینه موسسات و خدمات پزشکی در میان بیمارستان نمایش مشخصات بیمارستان ایرانشهر
بیمارستان ایرانشهر تهران ,نوبت دهی بیمارستان امید تهران,تلفن بیمارستان امید تهران,سایت ...
بیمارستان ایران ایرانشهر : تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان ...
بخش اورژانس. بخش اورژانس بیمارستان ایرانشهر كانال ورودی بیماران سرپایی و در واقع قلب ...