مسا بقات بوکس جشنواره تابستاني جوانان استان تهران تحت عنوان اميد هاي آينده در رده سني 11 / 10 ...
آموزش کیک بوکس توسط اساتید مجرب و قهرمانان ملی و بین ... honarhayerazmi@gmail.com صندوق پستی : تهران 461-14515
آموزش بوکس ... اهل چکسلواکی موسوم به فایت که مامور ایران در کمپانی اشکودا در تهران شده بود ...
بوکسور وزن 81 کیلوگرم کشورمان در فینال دور دوم مسابقات بوکس حرفه ای آیبا apb مقابل بوکسور ...
لیست همگردی - باشگاه بوکس در غرب تهران - باشگاه تیراندازی مجموعه ورزشی برق تهران , باشگاه ...