به یمن همت حافظ امید هست که ... امیدوارم به برکت همت بلند حافظ، بار دیگر لیلای خود را در شبی ...
هر چه دارم ز یمن همت ... نیاز به بروزآوری ... ازآنرو که گذرانی که حافظ از آن میگوید تلخ و گزنده ...
نعوذباالله اگر ره به مقصدی نبری. به یمن همت حافظ امید هست كه ... چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ.
حافظ به خود نپوشید این خرقه می ... هر چه دارم ز یمن همت ... زهی همت که حافظ راست از دنیی و از ...
ذره را تا نبود همت عالی حافظ. ... شهر شیراز به یُمن دولت شیخ ابواسحاق اینجو ، حکمران فارس ، از ...
... تمامی این فایل ها به صورت عمومی در سایت ... حافظ... ایرانی ... به یــــمن همت حــافظ ...
حافظ صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش ... ز یمن همتش کاری گشاید ... غلام همت آنم که زیر چرخ ...
به هرحال نگارنده درست یا غلط، بدین گمان است که سعدی در کل به مراتب بیش از حافظ ... به یمن همت ...
نعوذبالله اگر ره به مقصدی نبری: به یمن همت حافظ ... گرایش حافظ به شیوهٔ سخن‌پردازی خواجوی ...
مگذران روز سلامت به ملامت حافظ ... نعوذبالله اگر ره به مقصدی نبری به یمن همت حافظ امید هست که ...
به شعر حافظ ... در طلب لعل یمانی خون شد یا رب آن کوکب رخشان به یمن بازرسان. برو ای ...
به یمن همت حافظ امید هست که باز / اری اسامر لیلای لیله القمر... این حافظ است که میتواند بگوید ...