تسنیم نوشت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس از ارسال اولین محموله غذایی به صورت هوایی از ...
خبر غیر رسمی حاکی است که خانم نرگس «نهان» 37 ساله، رئیس واحد انسجام وپالیسی ریاست جمهوری، به ...
کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد. امام حسین(ع)
تسنیم نوشت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس از ارسال اولین محموله غذایی به صورت هوایی از ...