شبکه یک- شبکه یک سیما- سازمان صدا و سیما- صدا ... پایش. یکشنبه ها ... بر برنامه های در حال پخش و ...
برنامه‌های انتقادی صداوسیما مثل پایش و ثریا لحن انتقادی خود را ازدست‌داده‌اند. علت این ...
شبکه یک- شبکه یک سیما- سازمان صدا و سیما- صدا ... پایش. یکشنبه ها ... بر برنامه های در حال پخش و ...