... هزینه ساخت مسکن در تهران مترمربعی 700 هزار تا سه میلیون تومان برآورد ... ساختمان هزینه ساخت ...