پيامد هاي بدعت. ... در دوران خلافت بيست ساله معاويـة بن ابي سفيان ، مهمترين علل زمينه ساز ...
بدعت‌هاي حاكمان اموي كه منشاء قيام عاشورا شد ... معاويه براي برقراري و دوام سلطه خود نقل ...
بدعت هاي معاويه را نام ببريد. (ص9- 117) 97. نخستين جنبش اعتراضي شيعيان، پس از مرگ معاويه ، از کدام ...
نامه هاى حضرت ‏‏(عليه السلام) به معاويه را قبلاً در بحث بدعت هاى مـعـاويـه نـقـل كـرديـم .
تحريف ها و بدعت هاي مربوط به ... امام حسين هدف خود از قيام عليه يزيد بن معاويه بن أبي ...