مدتی است حتی بعضی ها از فاصله چند متری و شاید چند کیلومتری جوان ها با ... 4 با دستان بسته".
رانندگی در جاده کوهستانی با چشمهاو دستهای بسته. وقتی کسی بتواند 10 کیلومتر جاده کم عرض ...
شارلاطانیه راخوب اومدید. ... آقای شارلاطانیه دیر نیست روزی که تو را با دستهای بسته به دادگاه ...
ب خونه من و عشقم خوش اومدید ... این است که فاصله،همه درها را بر رویمان بسته . ... با دسـتهای ...