استخدام شرکت نفت پاسارگاد ... به شماره حساب ۹۱۲۷۷۱۲۴ به نام شرکت نفت پاسارگاد نزد بانک ملت ...
در اجرای این تصمیم نامه ، سازمانهای مذكورمتّفقاً شرکت نفت پاسارگاد را با هدف ... بانک رفاه ...
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ... پالایشگاه های نفت و گاز و واحدهای ... شده بانک پاسارگاد ...
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد از سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی پاسارگاد ...