در بسیاری از افسانه ها از سمیرامیس بعنوان زنی یاد می شود که که باغهای معلق بابل بخاطر وی بنا ...
تصاویر>باغ‌های معلق ... خلق یکی از عجایب هفتگانه جهان باشد و حالا پس از دو هزاره، ایده ...
برفراز خیابانهای خاکستری و افسرده کننده شهرهای بزرگ جهان، باغهای زیبا بر فراز بام های خلوت ...