بچه های دهه ی 60 ... فکر می‌کنید آقای عیاری چه چیزی در شما که نقش‌های کلیشه‌ای بازی می‌کردید ...
بچه های دیروز ... در یاد و خاطره بچه های دیروز دهه 60 می باشد داستان ... بازی که ببه کمک دو ...
بچه های دهه ی 60 - ... فوجی، مادر اوشین را هم ایزومی پینکو بازی کرده است که در آن زمان 35 ساله بود.