... به تیم امید در انتخابی المپیک ... که حذف تیم امید از ... خوب ایران در رقابت ...