اصفهان - طالع سعد سپاهان آذر است شاخص نقشش ، سرای قیصر است