ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان ... ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می ...
ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان ... ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می ...
... خواهد و همه تلاش خود را برای نابودی کشور ما به کار می گیرد و ... امام جمعه کاخک با امام ...
... باید دقت داشته باشیم که دشمن با نفوذ خود از ما و ... مبارزه به پروژه نفوذ ... می کنند / مراتب ...
ائمه جمعه کشور با نفوذ و توطئه دشمنان ... ائمه جمعه کشور با نفوذ و توطئه دشمنان مبارزه می کنند;
... ائمه جمعه سراسر کشور با ... و صنوف گوناگون دشمنان ... به مبارزه می‌کنند و به ...
... خواهد و همه تلاش خود را برای نابودی کشور ما به کار می گیرد و ... امام جمعه کاخک با امام ...