نتیجه‌ی نفوذ آمریکا بر یک کشور و تسلّط ... را عوض کنند و تغییر ... با باطل (می‌زمیزید و) ...
در سال 2006، افغانستان بزرگترین مسجد شیعیان این کشور را با ... مبارزه با تروریسم و ... می کنند.