آنها همچنین این نکته را هم اضافه ... چگونگی لغو تحریم های ایران ... وکیل روس را رد کرد;
پس از اعمال تحریم ها از سوی سایت های ... زمان دقیق لغو تحریم ایران; ایران هم ... ایران را لغو کرد!
کانادا می‌گوید که برخی از تحریم‌های ایران را لغو خواهد کرد. استفان دیون؛ وزیر امور خارجه ...