... اگر کارگزاری بگوید من زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نمی‌روم، به زیر مجموعه خودش هم ...
اگر کارگزاری زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نرود، تقلب ... نگهبان فتنه‌گری است ...
گفتند اگر لازم شد هواپیمای ... اگر کارگزاری زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نرود، تقلب ...
... اگر کارگزاری بگوید من زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نمی‌روم، نام این تقلب است ...
اگر کارگزاری زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نرود، تقلب است . ... کنند حتی اگر 30 تا 40 کرسی ...