واکنش مایلی کهن پس از حذف ... مدیر فنی تیم امید پس از بازگشت به ایران ... در اولین ...
فدراسیون فوتبال با حضور محمد مایلی کهن در کادر فنی تیم ملی امید موافقت کرد تا شاید با این ...