شایعه بحث دینی و اثبات خدا توسط انیشتین جوان به استادش را بخوانید: “روزی یک استاد دانشگاه ...
شایعه بحث دینی و اثبات خدا توسط انیشتین جوان به استادش را بخوانید: “روزی یک استاد دانشگاه ...
انیشتین کوچولو درست گفت: اساسا شر و بدی وجود نداره همون طور که سرما نبود گرماست و تاریکی ...
شایعه بحث دینی و اثبات خدا توسط انیشتین جوان به استادش را بخوانید: “روزی یک استاد دانشگاه ...
معلم برهان شر رو مطرح می کنه(1).انیشتین هم با تعریف فیزیکی سرما و تاریکی بهش جواب نقضی می ده ...
معلم برهان شر رو مطرح می کنه(1).انیشتین هم با تعریف فیزیکی سرما و تاریکی بهش جواب نقضی می ده ...
Sep 16, 2013 · انیشتین وجود خدا را اثبات می کند. This is a discussion on انیشتین وجود خدا را اثبات می کند within the آرشیو ...
Sep 20, 2012 · ده نکته ای که در مورد آلبرت انیشتین ... باب خدا و ... و عقلی در اثبات وجود خدا ...
برکه - آلبرت انیشتن و خدا - معنوی - برکه ... به نام خدا. استاد دانشگاه با این سوال­ها شاگردانش ...