در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی؛ فرمانده معظم کل قوا: هر حرکت غلط در ...