تدبیر خوب شوراها و انتخاب درست شهرداران موفقیت را تضمین می کند; احتمال بارش باران و کاهش ...