امکان ذاتی با امکان استعدادی تفاوت‌هایی دارد: امکان ذاتی از مفاهیم اعتباری عقلی و معقولات ...
حدوث ذاتی چیست ... زیرا در نظر آنان عالم، ممکن الوجود است و خارج شدن جهان از حد امکان و مرحله ...
صلاحیت ذاتی چیست؟: صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در خوربودن می‌باشد[۱] و ...
استعداد ذاتی شما چیست؟ اول ببینید چه کاری به نظرتان ساده و طبیعی می آید. این می تواند نشانه ...
ذاتی و عرضی در ... دامن است که ظرفیت یک مقاله، امکان پرداختن به همة ... صحیح از باور اشتباه چیست؟
Dec 12, 2013 · توحید ذاتی چیست؟ توحيد، رشته و ريسمانى است كه همه مسلمانان، بلكه پيروان اديان آسمانى ديگر ...