امکان ذاتی هرگز از طبیعت آن ممکن جدا و زایل نمی‌شود و قابل شدت و ضعف ... تعجیل برای چیست ...
برهان امکان و وجوب، که به نامهای برهان امکان، برهان امکان ماهوی، برهان سینوی و حتی برهان ...
مناط احتیاج معلول (ممکن) به علت چیست؟ 6 برهان علیت و معلولیت 9 ... (امکان ذاتی (امکان ماهوی) ...
امکان ذاتی . [ اِن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح فلسفه ) بنا بر قول ملاصدرا امکان ذاتی ...
امکان ، در یکی از کاربردهایش از مواد ثلاث، قسیم وجوب و امتناع ذاتی و به معنای سلب ضرورت وجود ...
معنی واژهٔ امکان ذاتی در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب
امکان فقری چیست ... اگر ویژگی امکان ذاتی معلول یک ویژگی باقی است، نیاز به علت برای تحمیل ...
... که در صورت کوچکترین تداخل و ناهماهنگی در انجام وظایف اعضاء آن امکان ... سیستم ایمنی ذاتی ...
براکتس چیست ... امکان تبدیل فایلهای psdبه css , html نیز فراهم شده است که این خود به توانایی ذاتی ...
nfc چیست؟ nfc جدیدترین فناوری بی سیمی است که این امکان را برای دستگاه ها فراهم کرده تا در فواصل ...
سپس نوبت به این رسیده که عرض ذاتی چیست و خصوصیایت آن ... مثل امکان برای ماهیت و یا زوجیت ...
معنی واژهٔ امکان ذاتی در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب
امکان وقوعی در برابر امتناع وقوعی است، همان گونه که امکان ذاتی در برابر امتناع ذاتی است.
و اشتراک معنوی امکان ذاتی و استعدادی و لذا صحت استدلال ابن‌سینا را اثبات و تبیین کردند.
برهان وجوب و امکان چیست و آیا در میان ... داشته باشد، امکان از لوازم ذاتی مجموعه است که ...
مراد از آثار "ما تقدّم‌" و "ما تأخّر" اعمال چیست‌؟ از دیدگاه قرآن‌، مراد از آثار "ما تقدّم ...
اما مراد از توحید چیست ... قرار گیرد که از مهم ترین آنها توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید ...
اموال غیرمنقول چیست ... آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان ... منقول، قابلیت و امکان حمل ...