... موفقیت مذاکرات ایران با گروه 1+5 گام بزرگ و موفقیتی مهم ... است. امام جمعه ... برای ملت ایران ...
امام جمعه آستارا گفت: برجام دستاورد و موفقیتی نصیب جمهوری اسلامی ایران نکرد و دولت باید ...
امام جمعه اردبیل:برجام گام مهم و موفقیتی بزرگ برای ایران اسلامی ... مهم و موفقیتی بزرگ برای ...
امام جمعه اردبیل:برجام گام مهم و موفقیتی بزرگ برای ایران اسلامی ... مهم و موفقیتی بزرگ برای ...
... ایران اسلامی در منطقه تاریخ مصرف آمریکا برای قدرت نمایی در جهان و ... است امام جمعه ...
... امام جمعه موقت ... بسیار مهم از جمله اعتقاد ... بی نظیر است. ایرنا - امام جمعه موقت ...
... لغو تحریم ها موفقیتی بزرگ برای ملت ایران است و ... و امام جمعه ... مهم و ستودنی است ...
در استان و امام جمعه اردبیل ... گام برداریم امام جمعه ... جمهوری اسلامی ایران در هراس است.
... پس از برجام ایران 80 ... گام اول برای ... سپاه پاسداران به جنگ فقر و محرومیت رفته است;
... فقیه و امام جمعه ... و تفکر اسلامی در دنیا است و ... قرآنی است و هر موفقیتی هم ...
... امام جمعه جیرفت بر مردمی برگزار کردن جشن‌های انقلاب اسلامی تاکید کرد و ... و انقلاب است ...
ایران در گام ... انکار است; همکاری ایران برای کشت ... جمهوری اسلامی ایران بوده و ...
... امام جمعه خمین گفت: ایران ... مردمی است امام جمعه ... و اسلامی داد امام جمعه ...