بابابزرگ،امامزاده ابراهیم نورآباد لرستان - بابای بزرگ ، مقبره امامزاده ای جلیل القدر در دل ...
بابابزرگ،امامزاده ابراهیم نورآباد لرستان - سلام بر امامزاده بابابزرگ - بابای بزرگ ، مقبره ...
طبیعت نورآباد (دلفان) - عکس های امامزاده ابراهیم( بابابزرگ) - عکس های امامزاده ابراهیم ...