علیمنصور در نشست خبری بازیکنان را مقصر قلمداد کرد و گفت که برخی بازیکنانش در حد بین المللی ...
زلزله تهران زلزله خیزی تهران زلزله در تهران خطر زلزله در تهران تاریخ ... امارات تاریخ ...
وقوع زمین لرزه شدیده در شرق ایران و احساس شدن آن در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ساکنان شهر ...