به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از ایبنا، در این یادداشت آمده است: بیاییم ببینیم درصد ...
آن ها به دنبال افزایش دستمزد نیستند یا این که... وقت نمی گذارند بفهمند چه کارهایی این ...