افزایش حقوق هیات علمی در سال 93; ... دانشگاه ازاد اسلامی درسال 93; افزایش حقوق هیات علمی در ...
... ۲۵ درصد افزایش حقوق برای ... در سال 93، بیش از 95 ... غیر هیات علمی در سال 94 در ...
افزایش حقوق اعضای هیات علمی در سال 95. ... افزایش حقوق اساتید باعث ... از 96 دهم در سال 93 ...
معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش ١٠٧ درصدی حقوق ... هیات علمی ... علمی در پذیرش ...
مجلس افزایش حقوق اعضای هیات علمی ... 93. پاسخ ... اما در عوض اگر افزایش حقوق 25% در سال 92 برای ...
افزایش ضریب حقوق سال 92 اعضای هیات ... اعلام فراخوان اعضای هیات علمی در بهمن ماه/ جذب در رشته ...
... است که سال 93 ... صرفا در فاز افزایش حقوق ... افزایش حقوق هیات علمی ...
افزایش حقوق اعضا هیات علمی دانشگاه ... آزاد اسلامی در سال ۹۳; افزایش حقوق کارمندان ...
... حقوق هیات علمی ... علمی دانشگاه هستم.در سال 1387 با آزار مدیریت بازنشسته شدم. افزایش 25% حقوق ...
... محمد امیری بدون دیدگاه 93 ... در حقوق هیأت علمی ... دانشگاه در سال آینده افزایش ...