در پی وزش بادهای 120 روزه در منطقه سیستان سرعت طوفان به 79 کیلومتر بر ساعت و غلظت ذرات معلق در ...