صندوق توسعه ... با راي قاطعانه سهامداران مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک صادرات ایران ابقا ...
مدیرعامل و عضو هیات مدیره ... کارگزاری بانک تجارت . شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت .