نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی
نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی
راه‌اندازی سامانه اینترنتی اعزام به ... مرجله دوم اجرای طرح جریمه ریالی سربازی از نیمه ...
کدهای محل اعزام برای مشمولان خدمت وظیفه افرادی که کد اعزام دارند ولی محل آن را نمیدانند ...
حذفیات خدمت سربازی خرید خدمت در سال 93 قانون سه برادری در سال 93 قانون سربازی 93 ,مدت سربازی در ...