معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از اعزام ... نور ویژه دانش آموزان ... راهیان نور به ...
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از اعزام ... نور ویژه دانش آموزان ... راهیان نور به ...
... اعزام دانش‌آموزان به اردوی راهیان نور در دو مرحله و دو بخش، دانش‌آموزان دختر ... راهیان ...