فتنه گران - وَ ... را به دولت جدید گزارش داد و آنها در جلسات ... وزارت خارجه به اين اظهارات ...