مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اینکه یکی از اولویت ها در برنامه های وزارت راه ...
﴿ صفحه 13 ﴾    مفهوم امر به معروف و نهي از منکر واژه «معروف» از ريشه «عرف» به معناي کار ...
در ابتدای سال 96، گام اول در اجرای پیشنهاد دولت مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان برداشته ...