اضافه کـار ساعـتی. ... کارگر در روز جمعه میباشد و ماخذ محاسبه اضافه کاری انجام شده دراین ...
30- در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری ... ساعتی که اضافه ...
الف -نحوه محاسبه اضافه کار : ... تقسیم بر 220 ضربدر 1.4 ضربدر کارکرد اضافه کاری شخص نکته: ...
منظور از اضافه کار چیست و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت ...
حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه ...
موضوع : نحوه محاسبه مبلغ یکساعت اضافه کار ی: سوال : نحوه محاسبه مبلغ یکساعت اضافه کار ی به چه ...
ماده ۵۱ [ویرایش] ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور ...
محاسبه اضافه کاری های پرداختی در هنگام ... ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ...