اضافه کـار ساعـتی. ... اضافه کاری (یک ســاعت) : =4/1×33/7÷ دسـتـمزد روزانـه شب کاری (یک ...
30- در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری ... ساعتی که اضافه ...
سال: حداقل مزد ماهیانه: حداقل مزد روزانه: حداقل مزد ساعتی: اضافه کاری برای هر ساعت: 90: 330300
از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و ... حداقل مزد ساعتی: اضافه کاری ...
مباحثی چون زمان توافقی اضافه کار و ساعت کاری ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...
اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه ماده 59 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي ...
الف -نحوه محاسبه اضافه کار : حقوق پایه+ ... تقسیم بر 192 ضربدر 1.4 ضربدر کارکرد اضافه کاری ...
الف -نحوه محاسبه اضافه کار : حقوق پایه+ ... تقسیم بر 192 ضربدر 1.4 ضربدر کارکرد اضافه کاری ...
6- حداقل دستمزد و حقوق ماهیانه کارگران کار موقت بدون اضافه کاری ... بگین اضافه کار ساعتی چنده؟
Apr 16, 2015 · اضافه کاری : رسمی و پیمانی: ... به طور تقریبی اضافه کاری ما تازه واردها ساعتی چنده؟
مجموع افزایش حقوق بدون اضافه کاری؛ بین ۲.۱ تا ... 10دلار حدود30هزارتومان درایران ساعتی 2500 ...
موضوع : نحوه محاسبه مبلغ یکساعت اضافه کار ی: سوال : نحوه محاسبه مبلغ یکساعت اضافه کار ی به چه ...
Aug 29, 2014 · اضافه کاری : رسمی و پیمانی: ... به طور تقریبی اضافه کاری ما تازه واردها ساعتی چنده ...
شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ در پی افزایش 14 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1395، پایه حقوق کارگران با ...
... قانون کار در سال 93 به ازای هر 1 ساعت کار 3459 تومان و به ازای هر 1 ساعت اضافه کاری ... ساعتی ...
منظور از اضافه کار چیست و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت ...
از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و ... حداقل مزد ساعتی. اضافه کاری ...
محاسبه اضافه کاری های پرداختی در هنگام ... ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ...
... و اضافه کاری آن ... جهت استفاده از طرحهای تشویقی حداقل دستمزد ساعتی و همچنین تعداد واحد ...
فرمول اضافه کاری: برای محاسبه اضافه کاری حقوق ماهانه بر تعداد ساعات کار تقیسم می شود تا حقوق ...