... اسلامی تأیید صلاحیت شدند. ... که رد صلاحیت شده بودند را ... و اصلاح ‌طلبی; آیت ...
... اجرایی تایید صلاحیت شدند و این ... بین رد صلاحیت شده‌ها نیست و به ... اصلاح طلبانی که ...
اصلاح طلبانی که مهر ... ثبت نام شده تأیید صلاحیت شدند. ... دادند و 45 نفر رد صلاحیت شدند. ...
اصولگرایانی که رد صلاحیت شده و اصلاح طلبانی که تایید شدند. ... اما رد صلاحیت شدند و چه ...
... طلبانی که تایید صلاحیت ... اصلاح‌طلب تایید صلاحیت ... طلب و شجاعی رد صلاحیت شده ...
... خبرهای رد و تایید صلاحیت ... که صلاحیت‌شان تأیید شده از ... یزد تایید صلاحیت شدند. ...
... چهارگانه تأیید صلاحیت شدند. ... اسلامی شده بودند که دو نفر ... صلاحیت شدند و صلاحیت 48 ...