ح . حابس (مدنی- فقه) حبس یکنوع ازعقود احسان است نظیر وقف و با آن فرق دارد همانطورکه وقف کننده ...
م. مؤتلف و مختلف (فقه) درعلم درایه در باب معرفت طبقات روات اگر اسماء روات ازنظرخط با هم شبیه ...
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی ...
مستند فقهی قانون مدنی; فراخوان جذب نویسنده مقالات دانشنامه های حقوقی; فهرستگان اصطلاحات ...