اشعار پزشکیان را می‌توان از نظر یکپارچگی زبان، سواد ادبی، تسلط بر اصول و مبانی شعر قدیم و ...
دلخوش چندین بار از پزشکیان خواست اخطار وی را ... شما مرا مجبور می کنید که این اشعار را ...
دلخوش چندین بار از پزشکیان خواست اخطار وی را استماع کند اما اطراف پزشکیان بیش ... اشعار را ...