گفته می شود جنرال دوستم زمانی این تصمیم را گرفت که بگو مگو های در مورد گزینش احمد ضیا مسعود ...
Oct 24, 2016 · جنرال دوستم می گويد: نزد رئیس صاحب جمهور کسی که پشتو گپ بزند، آدم خوب است. اگر از لوگر ...