اولين تشکيلات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران با تصويب قانون اوزان و مقياس ...
اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ... مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ...
>>Welcome. The Institute of Standards & Industrial Research of Iran, is the sole organization in the country that can lawfully develop and designate official ...
دفتر مرکزی. کرج - شهر صنعتی - میدان استاندارد - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد
سه نوع نمک تولیدی موجود در بازار، غیر استاندارد اعلام شد; موفقیت دوغ و زعفران ایران در اجلاس ...