تاریخ پزشکی در ایران باستان ... بر اساس اوستا پزشکان در دوران باستان ایران به پنج تخصص ...
پزشکان در ایران باستان به چندین دسته، بخش می‌شدند که در اوستا نام آنها برده شده است:
همچنین وظایف پزشکان و دستمزد آنها ... پس بنا بر این علم پزشکی از هند و یونان به ایران باستان ...
زمانی که زرتشت که خود نیز یکی از پزشکان برجسته عهد باستان ایران می‌باشد ... این پزشکان ...
در ایران باستان به حجامت اهمیت زیادی داه می‌شد. ... حضور تاریخی پزشکان فرنگی در ایران;
ایران و ایرانیان - نامهاي ايران باستان - ایرانی هستیم ، ایران را بشناسیم ، ایرانی بمانیم
اسامی اصیل ایرانی پسران 1 ... نام رییس پزشکان شاهی در روزگار ... پسر زال پهلوان نامی ایران رشن : ...