غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور در شهرستان کازرون مهمترین ...
غار شاپور در ... شهر بیشاپور در شهرستان کازرون مهمترین پایتخت ساسانیان در ارتفاع حدود ...
این مجسمه كه ارتفاع آن شش متر است در دهانه غاری در ارتفاع 800 متری ... غار شاپور به دخمه شاپور ...
تنگ چوگان محل بازی سنتی چوگان، توسط شاهان ساسانی بوده است و غار پر آوازه شاپور ... ارتفاع ...
غار شاپور در 6 ... و 25 کیلومتری شهر کازرون در انتهای تنگ چوگان، در سینه کوه و در ارتفاع حدود ...
غار شاپور در ... ‌باشد و تنها مجسمهٔ باقی‌مانده از دوران باستان است که حدود ۷ متر ارتفاع ...
غار شاپور در ... در دهانهٔ غار شاپور مجسمهٔ شاپور قرار گرفته‌ است که حدود ۷ متر ارتفاع ...
پرفسور گیرشمن باستان شناس شهیر فرانسوی احتمال می دهد آرامگاه شاپور در این غار ... متر ارتفاع ...
غار شاپور در ... کیلومتری شهر بیشاپور در شهرستان کازرون مهمترین پایتخت ساسانیان در ارتفاع ...
شاپور نام خود را بر ... پیکر • قلعه انگشت‌گبری سروستان • قلعه دختر فیروزآباد • غار شاپور ...
معرفی غار شاپور بر روی دیواره کوهی که دشت تنگ چوگان را به شکل نیم دایره در بر گرفته، زایش ...